Varför ett kollo?

 Bakgrund:

Diabetes typ 1 är ofta i många avseenden en dold sjukdom då många tror att det bara är att ta en spruta och äta mat. Denna sjukdom består av så mycket mer så som kost, motion och insulin. Alla dessa faktorer måste vägas samman och analyseras för en bra inställning av sjukdomen. Det här ställer höga krav på den sjuke och dess föräldrar. Det finns ett stort behov av att träffa personer som är i samma situation. Att resa med barn med sjukdomar kan verka skrämmande i sig och att därför få möjlighet att göra detta med människor som vet hur det är, ger en trygghet och kan även ge synvinklar och idéer på hur olika problem som man stöter på i vardagen kan lösas. Genom att barnen och deras föräldrar blir positiva till sjukdomen tror vi att det leder till minskade risker för sen komplikationer och därför minska kostnader för samhället. Vi har valt att förlägga kollona på en mycket trevlig lägergård i Ängskär och i Ronneby. Barn och föräldrar över hela landet kommer att erbjudas plats på detta läger och vi får möjlighet att visa upp en fin del av Tierps kommun och Ronneby kommun.

Syfte:

Syftet med kollo är att vidareutveckla kunskaper kring sjukdomen och att dela erfarenheter med andra som är i liknande situationer. Att få träffa personer som är i samma situationer som en själv, både som förälder och barn ger även en känsla av att inte vara annorlunda och till besvär. Att umgås och utbildas under lägren ska ge möjlighet att skapa varaktiga relationer, se och lära av varandra. Vi vill också att barnen skall få mer förståelse och acceptans för sin sjukdom så att de i framtiden kommer ta mera ansvar för sin diabetes själva. Föräldrarna ges möjlighet att även de utöka sin kunskap om deras barns livslånga sjukdom.

Metoder för att nå syftet:

Under ett kollo kommer det att bedrivas utbildningsgrupper, dels för föräldrarna och dels för barnen för att ge nya kunskaper kring sjukdomen. Det ges även tillfällen att dela erfarenheter med varandra och med lägerledarna.

Gruppdiskussioner

  • Vårdbidrag
  • Skolsituationer
  • Kamrater, nattliga känningar
  • Andra sociala samanhang
  • Mat och fritidsaktiviteter
  • Insulin och kolhydratsräkning
  • Insulinpumpens egenskaper

 

Andra gruppstärkande aktiviteter ex

  • Lekar
  • Femkamper